tassenbol voorbeeld
 
TassenBol ™

IJburglaan 836
1087 EM Amsterdam
06 - 242 167 33
info@tassenbol.nl


Volg ons op Facebook!Volg ons op Twitter!

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van TassenBol, gevestigd te Amsterdam en gedeponeerd te Amsterdam d.d. 15-09-2007 Kvk 34185027

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Op alle door en/of aan TassenBol gedane aanbiedingen, alle met TassenBol gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met TassenBol, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door opdrachtgeefster gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door TassenBol.
 3. Onder opdrachtgeefster wordt in deze algemene voorwaarden tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel verstaan.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van TassenBol zijn vrijblijvend. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door TassenBol gedane aanbiedingen 30 dagen geldig.
 2. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, monsters en/of andere specificaties voorkomend in aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen, is TassenBol niet aansprakelijk, aangezien deze slechts bij wijze van aanduidingen worden verstrekt.
 3. Alle aanbiedingen worden kosteloos ingediend, tenzij anders overeengekomen. Zij blijven eigendom van TassenBol en kunnen te allen tijde door TassenBol worden teruggevorderd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TassenBol mogen bedoelde bescheiden, monsters, etc. niet gekopieerd of op welke andere wijze dan ook vermenigvuldigd worden, nagemaakt, openbaar gemaakt of aan derden getoond of overhandigd worden.

Artikel 3: Totstandkoming en wijziging overeenkomsten

 1. Een opdracht is voor TassenBol pas bindend hetzij op het moment dat zij de opdracht schriftelijk aan opdrachtgeefster heeft bevestigd, hetzij dat de opdracht door de opdrachtgeefster schriftelijk aan TassenBol is bevestigd, hetzij op het moment dat zij met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
 2. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht worden de opdrachtbevestiging en/of de administratieve gegevens van TassenBol, waaronder de op de opdracht betrekking hebbende factuur, geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en, tenzij anders overeengekomen of door TassenBol aangeven, exclusief kosten van verpakking, werktuig-, tekenen transportkosten en andere kosten.
 2. Ingeval van aantoonbare wijziging van de door de toeleverancier van TassenBol aan TassenBol berekende prijzen en/of aantoonbare wijziging van andere kostprijsbepalende factoren, zoals energiekosten, milieukosten, materialen, lonen, belastingen, rechten, lasten, valutakoersen, vrachten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is TassenBol gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, ongeacht of de wijziging voor TassenBol al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke wijziging van de prijs geeft opdrachtgeefster niet het recht de overeenkomst te annuleren. Elke volgende van TassenBol uitgaande factuur zal op basis van de gewijzigde prijzen worden gemaakt.

Artikel 5: Transport en risico

 1. Opdrachtgeefster draagt zorg voor transport van de af te leveren te verpakken producten.
 2. TassenBol levert het gereed product (of anders met gebruiksaanwijzing) vanaf magazijn van TassenBol, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. TassenBol zal zorgdragen voor een zodanige verpakking en beveiliging van de af te leveren zaken, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 4. Wanneer TassenBol voor de verpakking en/of het transport van de zaken laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een derde ter beschikking heeft doen stellen -al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom- is opdrachtgeefster verplicht (tenzij het om een éénmalige verpakking gaat) deze verpakkings- en/of laadmaterialen voor eigen rekening terug te zenden naar het door TassenBol opgegeven adres.
 5. Het risico voor de te leveren zaken gaat op opdrachtgeefster over op het moment van inlading voor transport, ongeacht voor wiens rekening dit transport geschiedt.

Artikel 6: Levering

 1. Opdrachtgeefster is verplicht om de door TassenBol ter aflevering aangeboden zaken binnen de door TassenBol aangegeven termijn in ontvangst te nemen.
 2. Indien als gevolg van niet-afname de order na het gereed komen geheel of gedeeltelijk door TassenBol te worden opgeslagen, zullen alle daaraan verbonden kosten aan de opdrachtgeefster in rekening gebracht worden.
 3. Een door TassenBol aangegeven levertijd is altijd als fictieve termijn te beschouwen en nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Een leveringstermijn gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en zaken afkomstig van opdrachtgeefster in bezit van TassenBol zijn, en eventuele overeengekomen vooruitbetaling is geschied.
 5. Ingeval van niet tijdige levering ten gevolge van overmacht aan de zijde van TassenBol, geldt in afwijking van het gestelde in lid 3 van dit artikel het gestelde in artikel 12 omtrent overmacht.
 6. TassenBol is gerechtigd bij levering tot 10% van het bestelde aantal af te wijken.

Artikel 7: Garantie
TassenBol verleent 3 maanden garantie op haar producten, onder voorbehoud van het volgende:

 1. Ten gevolge van de bewerking van de te verpakken producten moet rekening worden gehouden met een maximaal verlies van 10%. Ten aanzien van inhoud en afmetingen van de verpakking dient eveneens rekening gehouden te worden met een tolerantie van 10%, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. TassenBol waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de zaken, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Aanspraak op garantie vervalt direct in de volgende gevallen:
  • indien opdrachtgeefster of een afnemer van haar een gebrek zelf heeft gerepareerd of heeft doen repareren zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van TassenBol;
  • indien opdrachtgeefster haar betalings-verplichtingen jegens TassenBol niet stipt nakomt, doch herleeft met terugwerkende kracht na volledige betaling;
  • indien opdrachtgeefster of een afnemer van haar de zaken gebruikt in strijd met de daarvoor bedoelde toepassing of anderszins bij het gebruik een fout maakt, zoals het niet gebruiken van de producten volgens de daaraan door TassenBol gegeven bestemming;
  • indien opdrachtgeefster of een afnemer van haar in de geleverde zaken wijziging heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
 4. De aansprakelijkheid van TassenBol op grond van lid 1 en 2 is beperkt tot het herstel van binnen een periode van 6 maanden vanaf aanbieding ter afname zoals vermeld in het eerste lid van artikel 6 opgetreden gebreken aan materialen of afwerking -voor zover althans redelijkerwijs mogelijk- of vervanging, zulks ter keuze en op kosten van TassenBol, alles evenwel met een maximum van de factuurwaarde van de betreffende zaken. Indien TassenBol ter uitvoering van haar verplichtingen zaken heeft betrokken van derden, verleent zij echter een maximale garantie voor die zaken tot de garantie die derden aan TassenBol bieden.


Artikel 8: Inspectie en reclame

 1. Opdrachtgeefster is gehouden om onverwijld na inontvangstname van de geleverde zaken deze te inspecteren op aard, hoeveelheid, maatvoering, fabricagefouten en/of materiaalgebreken.
 2. Retourzendingen worden door TassenBol uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande goedkeuring door TassenBol en mits franco verzonden.
 3. Het in behandeling nemen van reclames en klachten laat de betalingsverplichtingen van opdrachtgeefster onverlet.
 4. Reclames dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de door TassenBol geleverde producten en/of diensten door de opdrachtgeefster schriftelijk bij TassenBol te geschieden onder opgave van aard en omvang van de klachten bij gebreke waarvan het recht op reclame vervalt.

Artikel 9: Betaling

 1. Een door TassenBol aan opdrachtgeefster toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn.
 2. Levering van producten geschiedt eerst dan wanneer het in rekening gebrachte voorschot volledig door opdrachtgeefster is voldaan.
 3. Opdrachtgeefster is niet gerechtigd tot enige korting of verrekening hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door TassenBol is toegestaan. Betalingen komen steeds in mindering op de langst bestaande schuld tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien het volgens een factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn door opdrachtgeefster is voldaan, is TassenBol gerechtigd aan opdrachtgeefster per maand of gedeelte daarvan over het totaal nog openstaande bedrag, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een rente te berekenen welke op jaarbasis de op dat moment geldende rente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7% bedraagt. (Richtlijn 2000135/EG van het Europees Parlement.)
 5. Wanneer TassenBol genoodzaakt is de onbetaald gebleven factuur of een gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, is TassenBol gerechtigd van opdrachtgeefster vergoeding te vorderen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 6. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde rente, met een minimum van Euro 500,- exclusief B.T.W., onverminderd het recht van TassenBol om de volledige kosten in rekening te brengen indien deze hoger zijn.
 7. Indien betaling in termijnen is toegestaan, is opdrachtgeefster bij niet-tijdige betaling van een of meer der termijnen van rechtswege in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, en is het gehele restant factuurbedrag terstond in zijn geheel opeisbaar.

Artikel 10: Opschorting en retentie

 1. Indien opdrachtgeefster niet of niet op tijd Betaalt, worden alle daarmee verbandhoudende betalingen van TassenBol onder welke naam en uit welke hoofde ook jegens opdrachtgeefster aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende betalingen alsnog zijn verricht terwijl TassenBol in dat geval voorts, ook al was anders overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan vorderen.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en -overgang

 1. Alle door TassenBol aan opdrachtgeefster te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van TassenBol totdat opdrachtgeefster aan al haar verplichtingen jegens TassenBol ter zake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake door TassenBol verrichtte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van TassenBol op opdrachtgeefster wegens tekortschieten door opdrachtgeefster in de nakoming van haar verbintenissen jegens TassenBol, heeft voldaan.
 2. Opdrachtgeefster is verplicht om TassenBol onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om de zaken die eigendom van TassenBol zijn, in hun macht te verkrijgen c.q. zich daarop te verhalen. Opdrachtgeefster is gehouden om harerzijds alles te doen om de eigendomsrechten van TassenBol te beschermen.
 3. Opdrachtgeefster is niet gerechtigd om op enigerlei wijze de TassenBol of het concept van de TassenBol te kopiëren voor eenzelfde gebruik en/of doel. Ook niet door bij haar in dienst zijnde medewerkers of gelieerde ondernemingen aan opdrachtgeefster.

Artikel 12: Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van TassenBol is sprake indien van TassenBol redelijkerwijs geen nakoming van de overeenkomst gevergd kan worden ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terreuraanslagen, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming of enig ander natuurgeweld of bederf, diefstal of verduistering, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van TassenBol als bij derden, van wie zij de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, alsmede het niet, niet tijdig of niet deugdelijk leveren aan TassenBol door haar leveranciers van grondstoffen, halffabrikaten, productiemiddelen e.d. evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van TassenBol ontstaan.
 2. Ingeval van overmacht is TassenBol te harer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat zij deswege gehouden is enige schade aan opdrachtgeefster te voldoen.
 3. Indien opdrachtgeefster TassenBol daartoe schriftelijk aanmaant, is zij gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van haar keuze schriftelijk uit te spreken.
 4. Indien TassenBol gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan heeft ten tijde van het intreden van de overmacht, is zij gerechtigd de geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te facturen, en is opdrachtgeefster gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en exoneratie

 1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van TassenBol en behoudens tot hetgeen waartoe TassenBol op grond van garanties gehouden mocht zijn is de aansprakelijkheid van TassenBol in alle gevallen beperkt tot het maximum van het bedrag waarvoor TassenBol ter zake verzekerd is. Bij ontbreken van enige verzekeringsdekking, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van TassenBol beperkt tot de factuurwaarde van de schade toebrengende zaken, exclusief B.T.W.
 2. TassenBol aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de mogelijke scheikundige en/of natuurlijke reacties die op zouden kunnen treden tussen het te verpakken product en de stof, waarmee het te verpakken product door de bewerking in contact wordt gebracht.
 3. TassenBol is niet aansprakelijk voor schade welke wordt toegebracht aan de persoon en/of zaken van koper of derden, door van TassenBol afkomstige zaken, ongeacht of deze schade geheel of gedeeltelijk is veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van het personeel van TassenBol. Opdrachtgeefster vrijwaart TassenBol en stelt haar schadeloos in geval laatstgenoemde ter zake door een derde wordt aangesproken en zij deswege schade heeft moeten vergoeden.
 4. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij van directe, hetzij van indirect schade, uit welke oorzaak ook ontstaan, is uitgesloten.
 5. TassenBol is niet aansprakelijk voor schade, klachten of letsel opgelopen door personeel,  of klanten of andere betrokkenen tijdens werkzaamheden voor of levering van de TassenBol.

Artikel 14: Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten

TassenBol heeft merknaam- en modelrecht-bescherming en is geregistreerd voor alle door haar vervaardigde voorwerpen. Verder ontleent de TassenBol rechten aan het ‘inburgeringsmerkrecht’.

Artikel 15: Onderhoud en reparatie

Alle onderhoud- en reparatiekosten en kosten van wijziging worden aan opdrachtgeefster doorberekend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 16: Ontbinding

 1. Indien:
  1. opdrachtgeefster enige op haar rustende verplichting jegens TassenBol niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  2. opdrachtgeefster failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surséance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer zij in -voorlopige- surséance van betaling verkeert;
  3. op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen beslag wordt gelegd;
  4. opdrachtgeefster krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van haar vrijheid beroofd is;
  5. opdrachtgeefster ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijke persoon betreft, overlijdt;
  6. opdrachtgeefster overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf en een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en opdrachtgeefster nog niet aan haar verplichtingen jegens TassenBol heeft voldaan, heeft TassenBol het recht door het enkel plaatsvinden van één der gemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als haar eigendom terug te vorderen, hetzij enig bedrag door opdrachtgeefster aan haar verschuldigd in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft TassenBol het recht om van opdrachtgeefster schadevergoeding te vorderen.

 2. Teneinde het recht van TassenBol tot terugname te kunnen uitoefenen, verleent opdrachtgeefster haar reeds nu vooralsdan toestemming om de terreinen en/of gebouwen waar de zaken zich bevinden te laten betreden. Opdrachtgeefster is gehouden om TassenBol de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en deze als eigendom van TassenBol te identificeren.

Artikel 17: Annuleringen

 1. Indien opdrachtgeefster de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan TassenBol alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, aanmaak matrijs, inkoop grondstoffen e.d.) te vergoeden en voor zover TassenBol zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen voor haar rekening te nemen tegen de door TassenBol in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van TassenBol op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde Rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop zij van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen, voorzover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, ter keuze van TassenBol hetzij a. worden beslecht door één danwel drie arbiters, zulks ter keuze van TassenBol aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, welke arbiters de procesorde zullen bepalen, alsmede te wiens laste de kosten der arbitrale procedure met inbegrip van de kosten der raadslieden zullen komen, hetzij b. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van TassenBol, hetzij de rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van opdrachtgeefster.
 3. TassenBol zal haar keuze dienaangaande binnen een redelijke termijn op enigerlei wijze kenbaar maken aan opdrachtgeefster.